CAT

ES /

EN /

Observatori Global del Son

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ D'AQUESTA WEB (d'ara endavant “Condicions Generals”).

 

I.- Està vostè accedint a una Web titularitat de ADSALUTEM Institute for Healty Sleep. (D’ara en endavant ADSALUTEM). Aquesta Web pot ser visitada per qualsevol Usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquesta Web subjecta per tant a les presents Condicions Generals i al contingut dels Avisos Legals, Disclaimers, Textos Legals i les Polítiques de Privadesa i Protecció de Dades Personals, si s’escau (d'ara endavant, referits conjuntament com, els Avisos Legals).

II.- En tot cas, l'Usuari haurà d'utilitzar aquesta Web i els seu continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb els presents Condicions Generals i contingut dels Avisos Legals, així com amb la Llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums. ADSALUTEM és reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquesta Web i/o als serveis en ella continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Usuari que no compleixi amb l'establert en les presents Condicions Generals, i especialment amb l'establert en el paràgraf anterior.

 

III.- En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús d'aquesta Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar la prèvia subscripció o registre com a Usuari Autoritzat i/o pagament d'un preu, en la forma indicada expressament en cada cas.

IV.- Els anuncis, publicacions sobre els nostres productes, promocions i ofertes d’aquesta Web estan dirigits a residents a Espanya i Son vàlides solament en el territori de l'Estat espanyol. En la comunicació de cada promoció, s'indicarà l'àmbit geogràfic de participació en el cas que no s'apliqui a tot el territori de l'Estat Español.

V.- ADSALUTEM es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web.

VI.- Perquè ADSALUTEM pugui prestar els serveis o productes oferts en aquesta Web, serà necessari que l'Usuari empleni totes les dades i altra informació sol·licitada en els formularis que contingui la Web per a cada cas, tret que s'estableixi expressament el contrari. En cas que l'Usuari no empleni tots els camps de dades del formulari, ADSALUTEM podrà decidir no prestar a l'Usuari el servei o producte que es tracti.

VII.- L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis de conformitat amb les presents condicions i la normativa vigent que sigui aplicable.

VIII.- L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar aquesta Web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l'establert en aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Web i els serveis, o impedir la normal utilització o gaudi d'aquesta Web i dels seus serveis per part dels Usuaris.

IX.- L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessibles a través d'aquesta Web o dels seus serveis emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a través d'aquesta Web.

X.- No està permesa la inclusió dels continguts d'aquesta Web en altres portals d'Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació dels continguts d'aquesta Web, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport.AVÍS LEGAL SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat d’ADSALUTEM i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta Web i qualsevol dels seus continguts, quedant reservada a favor d’ADSALUTEM la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos.

S'entenen compresos entre dits drets, a manera d'exemple i no limitativament, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i/o de vídeo, arxius de programari, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquesta Web.

Així mateix, el contingut d'aquesta Web té la consideració de programa d'ordinador i li és aplicable la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional vigent sobre la matèria.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquesta Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d’ADSALUTEM.

 

Aquesta prohibició s'estén als dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals i qualsevol mecanisme d'informació relacionat amb els continguts. Queda així mateix especialment prohibida la utilització d'informació de qualsevol classe obtinguda a través d'aquesta Web o de qualsevol dels seus continguts, amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials de qualsevol índole.

Sense perjudici del que es disposa en els paràgrafs anteriors, determinats continguts d'aquesta Web pertanyen als seus respectius autors i són utilitzats en aquesta Web en virtut de la corresponent llicència o autorització dels mateixos.

Es fa constar que, en publicar continguts (tals com “vídeos” o “comentaris”) en les seccions habilitades per a això en aquesta Web, l'Usuari està concedint a ADSALUTEM una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que si s’escau poguessin correspondre-li sobre tals continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d'explotació de tals continguts (incloent, de forma no limitativa, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible, amb inclusió expressa d'Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense percebre per això remuneració alguna.

Excepció feta de les dades de caràcter personal que ADSALUTEM pugui recollir d'acord amb l'establert en l'apartat avís legal sobre dades de caràcter personal de les presents Condicions Generals, qualsevol informacions, idees o materials, de qualsevol naturalesa, que siguin remesos a ADSALUTEM per l'Usuari seran considerats públics i no confidencials, i podran ser utilitzats lliurement i sense càrrec algun per ADSALUTEM, així com per qualsevol de les seves societats matrius o filials, en els termes descrits en el paràgraf anterior.

L'Usuari, en subministrar les informacions o continguts en el sentit i amb les conseqüències descrites en els dos paràgrafs anteriors, garanteix que no està vulnerant cap dret de tercers, ni infringint cap disposició legal o reglamentària, assumint l'Usuari, de forma plena i exclusiva, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del subministrament de tals informacions o continguts i de les conseqüències que es deriven d'aquest subministrament conformement als dos paràgrafs anteriors.

Per tant, ADSALUTEM no es fa responsable respecte a possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers ocasionades pels continguts subministrats per tercers. Així mateix, ADSALUTEM no podrà ser fet responsable de cap dany, pèrdua o perjudici en persones i/o béns que porti causa en els mètodes, teories, idees, opinions, instruccions o recomanacions expressats en els esmentats continguts.

No obstant això, aquelles persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d'aquesta Web podran recórrer a els mecanismes de denúncia establerts en l'apartat Exempció de Responsabilitat.

 

En cap concepte s'entendrà que, per l'accés a aquesta Web, l'Usuari obtingui llicència o autorització alguna d’ADSALUTEM per a la utilització, més enllà de l'ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existents en la Web ni sobre cap dret relacionat amb ells, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.COOKIES

ADSALUTEM utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència de navegació i mostrar-te contingut personalitzat als teus interessos. Pots obtenir més informació accedint a la nostra Política de CookiesAVÍS LEGAL SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el que es disposa en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, ADSALUTEM comunica a l'Usuari que:

1. les dades que l'usuari faciliti voluntàriament quedaran recollides en un fitxer automatitzat responsabilitat d’ADSALUTEM o i prèviament declarat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

2. Els formularis continguts en aquesta Web no van dirigits a persones menors de 14 anys. ADSALUTEM no es fa responsable dels casos en què persones menors de 14 anys li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquesta Web. No obstant això, tan aviat com tingui coneixement d'aquest fet procedirà a la immediata destrucció d'aquestes dades.

3. L'usuari ha de llegir i acceptar la Política de Privadesa que trobarà en cada formulari de forma prèvia a l'enviament de les seves dades i que li informarà dels drets que li assisteixen i manera d'exercir-los, així com la finalitat per la qual es recapten aquestes dades.

4. Els camps obligatoris estaran marcats en el formulari.

5. Les dades recaptades per ADSALUTEM s'utilitzaran amb les finalitats descrites en la Política de Privadesa de cadascun dels formularis o altres mitjans de contacte amb ADSALUTEM.

6. Els interessats podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l'adreça (ADSALUTEM Institute for Healty Sleep S. a., Dpt. Jurídic, C/ Amilcar, 172. 08032 Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@sleepobservatory.org

7. Una vegada completats els camps del formulari, llegida i acceptada la Política de Privadesa, l'usuari rebrà un correu electrònic en el compte de correu facilitada per confirmar el seu registre. El registre no es confirmarà fins que l'usuari accepti.ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció a la present Web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. En el cas que fos revelada a tercers, l'Usuari serà responsable de l'ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, haurà de notificar a ADSALUTEM immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

A Internet no existeix la seguretat absoluta però ADSALUTEM adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l'establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ADSALUTEM no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a ADSALUTEM, ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a ADSALUTEM.AVÍS LEGAL SOBRE MECANISMES D'ENLLAÇ I LLOCS ENLLAÇATS

ADSALUTEM pot posar a la disposició de l'Usuari dispositius tècnics d'enllaç (tals com a links, baners o botons, entre uns altres), directoris i eines de recerca (d'ara endavant “Mecanismes d'Enllaç”) que permeten a l'Usuari accedir a Web alienes a ADSALUTEM i/o gestionades per tercers (d'ara endavant “Llocs Enllaçats”).

La inclusió d'aquests Mecanismes d'Enllaç en aquesta Web té per únic objecte facilitar a l'Usuari la recerca i l'accés a la informació disponible en Internet, entenent-se que no representen cap tipus de relació entre ADSALUTEM i la informació al fet que s'accedeixi a través d'ells ni entre ADSALUTEM i els particulars o empreses titulars dels Llocs Enllaçats.

ADSALUTEM declina tota responsabilitat quant a qualsevol dany i/o perjudici que l'Usuari pugui sofrir a través dels Mecanismes d'Enllaç i/o els Llocs Enllaçats, especialment pel que fa a:

1. El seu funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat.

2. El manteniment dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material que puguin contenir.

3. La prestació o transmissió dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material que puguin oferir.

4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material que continguin.

5. Virus o altres elements lesius que puguin transmetre aquests Mecanismes d'Enllaç o Llocs Enllaçats, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els mateixos.

ADSALUTEM no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en els enllaços o Llocs Enllaçats. ADSALUTEM adverteix que no controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis els productes, i serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els Mecanismes d'Enllaç i/o Llocs Enllaçats. Per tant ADSALUTEM recomana a l'Usuari extremar la seva prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en tals Mecanismes d'Enllaç i/o Llocs Enllaçats.

Al seu torn, l'Usuari i, en general, aquelles persones que es proposin establir Mecanismes d'Enllaç en les seves pròpies Webs (d'ara endavant, “Web aliena”) per enllaçar aquesta Web com a Lloc Enllaçat hauran de complir les condicions següents:

1. Es prohibeix establir qualsevol enllaç amb aquesta Web que no condueixi a la seva home-page o pàgina primera.

2. L'enllaç únicament permetran l'accés a aquesta Web, però no podrà reproduir-la de cap manera;

3. Es prohibeix crear un browser o un border enviroment sobre aquesta Web;

4. Es prohibeix realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta Web i/o els seus continguts i, en particular, es prohibeix declarar o donar a entendre que ADSALUTEM ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la Web aliena en el qual s'estableix l'enllaç.

5. Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que la Web aliena en la qual s'estableixi l'enllaç amb aquesta Web contingui cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ADSALUTEM.

6. Es prohibeix que la Web aliena en la qual s'estableixi l'enllaç contingui informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, l'ordre públic i els bons costums generalment acceptades, o continguts que puguin vulnerar drets de tercers.

7. Es prohibeix especialment la utilització de qualsevol marques, noms, noms comercials, rètols, eslògans, denominacions i altres signes distintius pertanyents a ADSALUTEM en les key words o meta names de cap Web aliena sense la prèvia autorització expressa d’ADSALUTEM específicament per a això.

L'establiment de l'enllaç en una Web aliena amb aquesta Web no implica en cap cas l'existència de relacions entre ADSALUTEM i el propietari d'aquesta Web aliena, ni l'acceptació i/o aprovació per part d’ADSALUTEM dels seus continguts o serveis, tret que s'expressi el contrari per ADSALUTEM.EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquesta Web pot incloure la funcionalitat d'albergar continguts subministrats pels Usuaris, tals com a “vídeos” o “comentaris” als mateixos. L'Usuari, en subministrar aquests continguts, garanteix que no està vulnerant cap dret de tercers, ja es tracti de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets de la personalitat com l'honor o la intimitat, drets d'imatge, o qualsevol altres drets de qualsevol índole. L'Usuari garanteix així mateix que els continguts abocats no infringeixen cap norma jurídica que pugui ser aplicable.

En conseqüència, l'Usuari assumeix, de forma plena i exclusiva, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la publicació de tals continguts en aquesta Web, sent ADSALUTEM un simple intermediari aliè a aquests continguts. Per això, l'Usuari haurà de mantenir indemne a ADSALUTEM davant de qualsevol responsabilitat que li pugui ser exigida en relació amb continguts subministrats per dita Usuària.

Sense perjudici de tot l'anterior, i atès que la publicació de continguts il·lícits en la Web està expressament prohibida per aquestes Condicions Generals, ADSALUTEM col·laborarà de bona fe en la mesura de les seves possibilitats quan existeixin indicis suficients (segons el parer d’ADSALUTEM o dels col·laboradors a els qui encarregui aquesta comesa) que un contingut és il·lícit.

A aquests efectes, aquelles persones que tinguin raons fundades per sostenir que un contingut és il·legal o que vulnera drets de tercers, podran denunciar tals continguts a través del botó de denúncia habilitat en la pròpia Web, o bé mitjançant escrit dirigit a ADSALUTEM Institute for Healty Sleep S.A. C/ Amilcar, 172. 08032 Barcelona

Es fa constar expressament que la mera notificació establerta en el paràgraf anterior no suposarà en cap cas “coneixement efectiu” per ADSALUTEM en el sentit de l'article 16 de la Llei 34/2002, tret que vagi acompanyada de la resolució de l'autoritat competent a la qual es refereix l'esmentat precepte.

Per tant, mancant tal resolució, ADSALUTEM procedirà a retirar els continguts denunciats únicament quan consideri que els indicis o motius al·legats pel denunciant evidencien una manifesta il·licitud del contingut denunciat.RESPONSABILITAT PER COMENTARIS EN DIFERENTS CANALES

ADSALUTEM ofereix als Usuaris la possibilitat d'introduir comentaris en diferents canals de la seva titularitat (per exemple, pàgines d’ ADSALUTEM en xarxes socials, articles en pàgines web pròpies, etc.). La publicació dels comentaris està subjecta a les presents Condicions d'Ús. Si l'Usuari no està d'acord amb elles, no haurà d'utilitzar aquests serveis.

La persona identificada en cada cas com la qual ha remès els comentaris, és l'única responsable dels mateixos, així com d'assegurar-se que la seva inclusió en el lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. Els comentari dels usuaris no reflecteixen l'opinió d’ADSALUTEM, ni ADSALUTEM fa declaracions referent a això. ADSALUTEM no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els comentaris.

Així mateix, ADSALUTEM no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris a les pàgines de ADSALUTEM en xarxes socials, articles o en les altres seccions del Web que permetin aquesta classe de serveis.

L'Usuari està d'acord i té present que no s'accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. L'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions d'Ús, comprometent-se a no utilitzar els serveis per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inadequada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

 En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per ADSALUTEM, informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que:

1. de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic;

2. indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;

3. indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;

4. incorporin missatges delictius, violents o degradants;

5. indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

6. siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

7. siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

8. infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

9. provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis;

L'Usuari subministrador dels comentaris cedeix a ADSALUTEM els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, especialment, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament dels comentaris en el lloc Web d’ADSALUTEM, les seves pàgines en xarxes socials, etc., amb la finalitat de que els altres Usuaris dels diferents llocs puguin accedir als mateixos.

En aquest sentit, l'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els Arxius dels Usuaris o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari dels mateixos, per a la seva utilització i explotació per part d’ADSALUTEM a través de l'assetjo Web. En el cas que l'Usuari desconegui si disposa dels drets per realitzar la cessió a ADSALUTEM, haurà d'advertir-ho expressament.

ADSALUTEM no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública dels comentaris que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar. En aquest cas, l'Usuari accepta que serà l'únic responsable davant qualsevol reclamació per part d'un tercer que al·legui disposar de drets sobre els Arxius dels Usuaris.

L'Usuari mantindrà indemne a ADSALUTEM davant qualsevol reclamació econòmica, patrimonial o de qualsevol altre tipus que realitzi el tercer en relació a qualsevol ús no autoritzat dels comentaris.

ADSALUTEM es reserva el dret de retirar de forma unilateral els comentaris albergats en seccions indicades de l'assetjo Web, quan ADSALUTEM l'estimi oportú.

ADSALUTEM manifesta de forma expressa que únicament facilita espai als Usuaris del seu lloc Web per publicar els comentaris tenint, a l'efecte de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la consideració de prestador de serveis d'intermediació. D'acord amb això, ADSALUTEM no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment en què ADSALUTEM tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

 

© 2017 Observatori Global del Son.

Tots els drets reservats. L’ús i accés a la informació d’aquest lloc està subjecte als termes i condicions establerts al nostre acord legal.

AVÍS LEGAL   |   CONTACTE