La malaltia de Parkinson és una dolència neurològica crònica que es manifesta sobretot com un trastorn del moviment. Degut el seu caire neurològic, no sorprén que el desenvolupament de la malaltia de Parkinson estigui relacionada amb alteracions en el son.

Parkinson
Alex Iranzo - Unitat Multidisciplinària del Trastorns del Son de l'Institut Clínic de Neurociències (ICN)

La malaltia de Parkinson és una dolència neurològica crònica que es manifesta sobretot com un trastorn del moviment. Degut el seu caire neurològic, no sorprén que el desenvolupament de la malaltia de Parkinson estigui relacionada amb alteracions en el son. Aquestes alteracions són molt freqüents i variades: l'insomni de conciliació i de manteniment (donant lloc a un somni fragmentat), la somnolència diürna excessiva i el trastorn de conducta durant el somni REM.

Un 30-50% dels pacients amb malaltia de Parkinson estan afectats per trastorns de conducta durant el son REM i en un 20-40% aquesta parasòmnia precedeix als símptomes motors del parkinsonisme. El diagnòstic de trastorns del son en malalts de Parkinson, es realitza a través de la història clínica i el registre polisomnogràfic, però, en aquests pacients, es complica a causa d'agents dopaminèrgics.

L'origen dels trastorns del son en la malaltia de Parkinson es degut a la degeneració de les àrees del sistema nerviós que generen i regulen el son, per la medicació emprada (que pot causar somnolència o insomni) i per factors associats com l'ansietat, la depressió i la demència. Així doncs, el tractament ha de ser individualitzat atenent a les característiques de la malaltia, la medicació i la qualitat de vida del pacient.

Més informació

  1. Comella, Cynthia L. (2007) Sleep disorders inParkinson's disease: An overview, MovementDisorders, 22, S17, S367-S373, DOI: 10.1002/mds.21682

  2. Kumru, H., Santamaria, J., Tolosa, I., Iranzo, A. (2007) Relation between subtype of Parkinson'sdisease and REM sleep behavior disorder, Sleep Medicine, 8, 7, 779-783, DOI:10.1016/j.sleep.2007.02.005.

  3. http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/piis1474-4422(07)70121-7/abstract

Articles Relacionats